Vị Trí Công ty SD Việt Nam (Khu Công Nghiệp Thăng Long I)